REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI FOGCLOUD

Regulamin niniejszy stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi FogCloud, a także prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

1. DEFINICJE

 1. Usługa FogCloud – usługa elektroniczna w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na udostępnianiu Usługobiorcy przez Usługodawcę, za pośrednictwem sieci publicznej Internet, oprogramowania posiadającego funkcjonalności i parametry określone indywidualnie dla każdego Usługobiorcy w Specyfikacji Technicznej.
 2. Usługodawca – FOG CITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-797) przy ul. Klimczaka 16 lok. 102, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości 10.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476819.
 3. Usługobiorca – osoba prawna lub jednostka gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej, która w ramach swojego przedsiębiorstwa lub organizacji złożyła Zamówienie lub zawarła z Usługodawcą Umowę w zakresie świadczenia Usługi FogCloud. Za Usługobiorcę uznaje się również podmiot korzystający z Usługi FogCloud w Okresie Próbnym.
 4. Użytkownik – podmiot lub osoba korzystająca z Usługi FogCloud danego Usługobiorcy na mocy upoważnienia udzielonego jej przez Usługobiorcę w postaci nadanego identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 5. Zamówienie – złożone przez Usługobiorcę zamówienie Usługi FogCloud. Zamówienie może zostać złożone w formie: zamówienia złożonego poprzez stronę internetową Usługodawcy, wiadomości email wysłanej do Usługodawcy. Za zamówienie uznaje się również zamówienie Usługi FogCloud na Okres Próbny.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi FogCloud (bez względu na formę jej zawarcia), której nierozłącznymi składnikami są: Umowa, Regulamin wraz załącznikiem nr 1 “Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych” oraz Specyfikacja Techniczna.
 7. Specyfikacja Techniczna – dokument stanowiący załącznik do Umowy zawierający opis funkcjonalności i parametrów Usługi FogCloud danego Usługobiorcy.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi FogCloud wraz z załącznikiem nr 1 zatytułowanym “Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, określający warunki i zasady korzystania przez Usługobiorcę z Usługi FogCloud świadczonej przez Usługodawcę.
 9. Umowa Powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca integralną część Regulaminu (załącznik nr 1), regulująca zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy korzystającego z Usługi FogCloud.
 10. Pomoc Techniczna – usługi wsparcia technicznego świadczone przez Usługodawcę w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi FogCloud, polegające m.in. na zapewnieniu obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Zasady świadczenia Pomocy Technicznej określone zostały szczegółowo w pkt. 6. Regulaminu.
 11. Problem Serwisowy – oznacza błąd w funkcjonalności Usługi FogCloud nie prowadzący do zatrzymania eksploatacji Usługi FogCloud lub awarię, która spowodowała zatrzymanie działania Usługi FogCloud.
 12. Postulat Zmiany – propozycja Usługobiorcy dotycząca wprowadzenia zmiany w konfiguracji lub funkcjonalności jego Usługi FogCloud. Każdy zgłoszony przez Usługobiorcę Postulat Zmiany podlega analizie i (jeśli jest możliwa jego realizacja) wycenie Usługodawcy. Przed przyjęciem do realizacji Postulatu Zmiany przez Usługodawcę, wycena jego realizacji musi zostać przez Usługobiorcę zaakceptowana.
 13. Zgłoszenie Serwisowe – zgłoszenie przez Usługobiorcę Problemu Serwisowego lub Postulatu Zmiany, złożone w sposób określony w pkt. 6.2 Regulaminu.
 14. Opłata Abonamentowa – opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z Usługi FogCloud świadczonej przez Usługodawcę na podstawie Umowy.
 15. Okres Abonamentowy – okres czasu, w którym Usługodawca rozlicza wynagrodzenie za świadczenie Usługi FogCloud na rzecz Usługobiorcy (najczęściej miesiąc kalendarzowy).
 16. Okres Próbny  – ustalony przez Usługodawcę okres czasu, w którym Usługa FogCloud jest świadczona na rzecz Usługobiorcy bezpłatnie, w celu umożliwienia jej wypróbowania oraz testów.
 17. Konto Administracyjne – specjalny identyfikator użytkownika oraz hasło, udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę, umożliwiające dostęp do funkcji administracyjnych Usługi FogCloud takich jak m.in. zakładanie oraz usuwanie Użytkowników, modyfikacja Użytkowników, zmiana uprawnień kont Użytkowników, itp.
 18. Autoryzowane Adresy E-mail – adresy poczty elektronicznej e-mail, określone w Specyfikacji Technicznej, za pośrednictwem których uprawnieni przedstawiciele Usługobiorcy kontaktują się elektronicznie z Usługodawcą. Wszelkie oświadczenia, Zgłoszenia Serwisowe, zlecenia (w tym akceptacje kosztów), wysłane z Autoryzowanego Adresu E-mail do Usługodawcy, Usługodawca traktuje jako wiążące prawnie oświadczenia wyrażone w imieniu Usługobiorcy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na mocy zawartej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi FogCloud zamówionej przez Usługobiorcę, a Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat Abonamentowych. Ponadto Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie i Regulaminie.
 2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą może zostać zawarta w formie pisemnej lub formie elektronicznej. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez uruchomienie Usługi FogCloud, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Regulamin obowiązuje Usługobiorcę bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta, także w trakcie trwania Okresu Próbnego.

3. SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Korzystanie z Usługi FogCloud wymaga posiadania komputera osobistego, laptopa, tabletu lub smartfona połączonego z siecią publiczną Internet oraz wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową. Korzystanie z Usługi FogCloud wymaga aby przeglądarka internetowa posiadała włączoną obsługę tzw. „cookies” (cookies sesyjne umożliwiają zalogowanie i korzystanie z usługi FogCloud) oraz javascript. Usługodawca zapewnia pełną kompatybilność Usługi FogCloud z przeglądarkami internetowymi Microsoft Explorer w wersji 11 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej.
 2. Dostęp do Usługi FogCloud jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po wcześniejszej autoryzacji, polegającej na podaniu prawidłowych danych dostępowych przez Użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło).
 3. W przypadku jeśli nie została zawarta pisemna Umowa świadczenia Usługi FogCloud pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca, dokonując pierwszego logowania do Usługi FogCloud, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usługi FogCloud w czasie trwania Okresu Próbnego, jeżeli Usługa FogCloud jest wykorzystywana przez Usługobiorcę w sposób przekraczający znamiona testów.
 5. Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia w każdym przypadku bez podania przyczyny. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do rozpoczęcia świadczenia Usługi FogCloud dopiero po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej przez Usługobiorcę.
 6. Parametry techniczne i funkcjonalności Usługi FogCloud Usługobiorcy określa Specyfikacja Techniczna. Aktualna Specyfikacja Techniczna dostępna jest w ramach Usługi FogCloud po zalogowaniu do Konta Administracyjnego.
 7. Usługodawca za pomocą Konta Administracyjnego i systemu uprawnień Usługi FogCloud, samodzielnie zarządza Użytkownikami Usługi FogCloud (tworzenie, modyfikowanie i usuwanie Użytkowników) oraz zakresem uprawnień (dostępu) poszczególnych Użytkowników do informacji i danych przetwarzanych w ramach Usługi FogCloud.
 8. W ramach Usługi FogCloud Usługobiorca może posiadać możliwość korzystania z usług dodatkowych (takich jak np. wysyłka wiadomości sms/mms, streaming video, itp.), płatnych odrębnie, niezależnie od Opłaty Abonamentowej, na warunkach wskazanych w Specyfikacji Technicznej (jeśli usługi dodatkowe zostały tam wskazane i Usługobiorca z nich korzysta).
 9. Koncepcja Usługi FogCloud, jej wygląd graficzny oraz zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. Korzystanie z Usługi FogCloud przez Usługobiorcę lub Użytkownika nie oznacza, że nabył jakichkolwiek prawa na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie (w całości lub części) lub wykorzystywanie tych utworów w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 10. Korzystanie z Usługi FogCloud odbywa się poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci polegającymi między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody (wirusy, robaki, konie trojańskie, maleware). W związku z tym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Usługi FogCloud, Usługodawca zaleca używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkowana jest Usługa FogCloud oraz oprogramowania klasy firewall.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Na mocy zawartej Umowy Usługodawca zobowiązuje się świadczenia Usługi FogCloud zamówionej przez Usługobiorcę, na poziomie dostępności nie mniejszym niż 98% czasu w miesiącu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi FogCloud przy zachowaniu środków bezpieczeństwa i poufności, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu.
 3. W czasie trwania Umowy, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej. Szczegółowe warunki Pomocy Technicznej określone zostały w pkt 6. Regulaminu.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do ingerencji w funkcjonalności, interfejs użytkownika i ustawienia Usługi FogCloud (w tym uprawnienia Użytkowników), jeżeli realizuje zlecenie zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do zapewnienia prawidłowego działania Usługi FogCloud i nie powodują one utraty danych Usługobiorcy.
 5. Z uwagi na konieczność okresowych prac konserwacyjnych i serwisowych realizowanych przez Usługodawcę dopuszczalne są sporadyczne, krótkie przerwy w dostępności Usługi FogCloud. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o terminach planowanych przerw technicznych w świadczeniu Usługi FogCloud z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy świadczenia Usługi FogCloud w terminie do 30 dni od daty zakończenia świadczenia Usługi FogCloud, Usługodawca dokona trwałego usunięcia konfiguracji Usługi FogCloud Usługobiorcy oraz wszystkich zawartych w niej danych i informacji, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Na prośbę Usługobiorcy okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać skrócony.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Zawierając Umowę Usługobiorca, zobowiązuje się do:
 1. terminowego wnoszenia Opłat Abonamentowych,
 2. korzystania z Usługi FogCloud zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami określonymi w Regulaminie,
 3. zapoznania Użytkowników, którym Usługobiorca nadał dostęp do Usługi FogCloud z zasadami korzystania z Usługi FogCloud określonymi w niniejszym Regulaminie,
 4. korzystania z Usługi FogCloud przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.: powstrzymując się od wykorzystywania Usługi FogCloud do publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, itd.
 5. korzystania z Usługi FogCloud w ramach uzgodnionych w Specyfikacji Technicznej parametrów i limitów,
 6. zapewnienia należytych warunków ochrony danych dostępowych do Konta Administracyjnego w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez osoby niepowołane,
 7. niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usługi FogCloud lub innych działań na szkodę Usługodawcy lub innego Usługobiorcy,
 8. niewykorzystywania Usługi FogCloud dla celów rozsyłania tzw. spamu (niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), korzystania z adresów e-mail osób, które nie wyraziły na to wcześniej zgody lub wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu (w tym telefon komórkowy) bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę,
 9. przetwarzania przy wykorzystaniu Usługi FogCloud danych osobowych jedynie tych osób, które wyraziły na to uprzednią zgodę lub tych do których przetwarzania Usługobiorca jest uprawniony,
 10. realizowania obowiązków administratora danych osobowych wymaganych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. POMOC TECHNICZNA

 1. W ramach świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usługi FogCloud Usługodawca zapewnia Pomoc Techniczną w następującym zakresie:
 1. możliwość zgłoszenia Problemu Serwisowego za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. gotowość do podjęcia działań w dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 3. podejmowanie interwencji w celu zdiagnozowania i usunięcia zgłoszonego Problemu Serwisowego,
 4. monitorowanie bieżącej pracy serwerów, w ramach których pracuje Usługa FogCloud,
 5. wycena czasowa i kosztowa realizacji Postulatu Zmiany.
 1. Wszelkie Zgłoszenia Serwisowe przekazywane będą Usługodawcy przez Usługobiorcę wyłącznie za pośrednictwem Autoryzowanych Adresów E-mail, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@fogcity.com.pl 
 2. W przypadku zgłaszania Usługodawcy Problemu Serwisowego Usługobiorca zobowiązuje się w treści zgłoszenia zawrzeć szczegółowy opis problemu w tym komunikat błędu, datę i godzinę ostatniego wystąpienia błędu, zrzut ekranu (tzw. screen shot), ścieżkę dostępu lub sekwencję czynności powodujących wystąpienie błędu Usługi FogCloud.
 3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Serwisowego Usługodawca potwierdzi otrzymanie Zgłoszenia Serwisowego wysyłając zwrotnie wiadomość email na adres e-mail Klienta, z którego Zgłoszenie Serwisowe wpłynęło i podejmie działania w celu analizy i wyceny (Postulat Zmiany) lub diagnozy i naprawy (Problem Serwisowy) danego Zgłoszenia Serwisowego.
 4. Termin rozwiązania każdego Problemu Serwisowego, uzależniony jest od jego charakteru i stopnia jego złożoności. Wykonawca zobowiązuje się jednak podjąć działania na celu zdiagnozowanie przyczyny występowania problemu w terminie do 24 godzin, licząc od godziny potwierdzeniu przyjęcia Problemu Serwisowego przez Usługodawcę.
 5. Każdy Postulat Zmiany przesłany Usługodawcy podlega indywidualnej analizie przez Usługodawcę. Usługodawca wycenia zakres prac niezbędnych do realizacji Postulatu Zmiany i informuje Usługobiorcę drogą elektroniczną, przesyłając wycenę czasową i kosztową do akceptacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie przyjęcie do realizacji jedynie takiego Postulatu Zmiany, który leży w zakresie możliwości platformy technologicznej w ramach której działa Usługa FogCloud oraz pod warunkiem, że realizacja Postulatu Zmiany nie naruszy aktualnie używanych rozwiązań technicznych i architektury Usługi FogCloud.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż jest świadomy, iż Pomoc Techniczna świadczona przez Usługodawcę nie obejmuje usług zapewnienia tzw. „pierwszej linii wsparcia” Użytkownika. Oznacza to, że Usługobiorca nie będzie uprawniony do udostępnienia Użytkownikom Usługi FogCloud bezpośredniego kontaktu do Usługodawcy i wymagania od Usługodawcy zapewnienia procesu obsługi zgłoszeń technicznych na zasadzie „helpdesk”. Do kontaktu z Usługodawcą uprawnione będą jedynie wybrane osoby posługujące się Autoryzowanymi Adresami Email.

7. OPŁATY ABONAMENTOWE

 1. Umowa jest rozliczana w miesięcznych Okresach Abonamentowych, chyba że w treści Umowy lub Specyfikacji Technicznej wskazano inaczej.
 2. Usługodawca z tytułu świadczenia Usługi FogCloud na rzecz Usługobiorcy pobiera Opłatę Abonamentową za każdy rozpoczęty Okres Abonamentowy (pod warunkiem pozostawania Umowy w mocy). Wysokość Opłaty Abonamentowej jest ustalana przez Usługodawcę na podstawie wymagań i potrzeb Usługobiorcy (funkcjonalności i parametrów Usługi FogCloud) i wskazana jest w Umowie lub Specyfikacji Technicznej.
 3. Opłata Abonamentowa jest pobierana za cały Okres Abonamentowy z góry.
 4. W przypadku przekroczenia przez Klienta, w trakcie opłaconego Okresu Abonamentowego  uzgodnionej wielkości zasobów Usługi FogCloud (np. pojemność danych lub ilość aktywnych Użytkowników) ponad parametry określone w Specyfikacji Technicznej, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Usługobiorcę wysyłając wiadomość email. W takim przypadku Usługobiorca, w terminie do 7 dni, dokona zmniejszenia wykorzystywanych ponad limit zasobów Usługi FogCloud lub zaakceptuje nowe parametry techniczne Usługi FogCloud i zaktualizowaną kwotę Opłaty Abonamentowej, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy świadczenia Usługi FogCloud.
 5. Usługobiorca może zmienić czas trwania Okresu Abonamentowego pod warunkiem przekazania Usługodawcy dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu Abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu Abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu Abonamentowego.
 6. Usługobiorca dokonuje zapłaty Opłaty Abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT lub faktura pro-forma jest wysyłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Usługobiorcę w Specyfikacji Technicznej.
 7. Opłata Abonamentowa płatna jest w terminie wskazanym na fakturze VAT lub fakturze pro-forma tradycyjnym przelewem bankowym lub w formie płatności online.
 8. Brak wniesienia przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres Abonamentowy w terminie wskazanym na fakturze, upoważnia Usługodawcę, po wcześniejszym upomnieniu Usługobiorcy drogą elektroniczną (wysłanie wiadomości email),, do zawieszenia świadczenia Usługi FogCloud do czasu wniesienia przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej.
 9. W przypadku brak wniesienia przez Usługobiorcę zaległej Opłaty Abonamentowej pomimo wezwania go przez Usługodawcę do zapłaty, poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail (na adresy e-mail wskazane jako Autoryzowane Adresy Email), w terminie 30 dni od upływu terminu płatności Opłaty Abonamentowej wskazanego na fakturze, Usługodawca uprawniony będzie do usunięcia całości konfiguracji Usługi FogCloud, kont Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach Usługi FogCloud. Z chwilą dokonania przez Usługodawcę usunięcia konfiguracji, kont Użytkowników oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa wygasa, a Usługodawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu utraconego dostępu do Usługi FogCloud oraz utraconych danych.
 10. Wniesiona przez Usługobiorcę Opłata Abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę.
 11. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę zapewnienia dostępności Usługi FogCloud, o której mowa pkt. 4.1 Regulaminu, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w postaci obniżenia Opłaty Abonamentowej w Okresie Abonamentowym przypadającym bezpośrednio po okresie, w którym wystąpiło niedotrzymanie warunków zapewnienia dostępności Usługi FogCloud, będące podstawą do rekompensaty. Za każde rozpoczęte 24 godziny niedostępności Usługi FogCloud powyżej poziomu niedostępności określonego w pkt. 4.1 Regulaminu Usługobiorcy przysługuje rekompensata w wysokości wyliczanej wg wzoru: (1 / ilość dni w Okresie Abonamentowym) * Opłata Abonamentowa; Przy czym, udzielenie Usługobiorcy rekompensaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku terminowego opłacania Opłat Abonamentowych, a maksymalna wysokość rekompensaty nie może wynieść więcej niż wysokość Opłaty Abonamentowej, za okres za który przysługuje rekompensata.

8. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚCI

 1. Usługodawca zapewnia, że podejmuje środki niezbędne do zapewnienia bezpiecznego przechowywania przez Usługobiorcę danych w ramach Usługi FogCloud. Aktualny wykaz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Usługobiorcę dostępny jest na prośbę Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, w których posiadanie wszedł związku ze świadczeniem Usługi FogCloud na rzecz Usługobiorcy, a także do zobowiązania swojego personelu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Usługi FogCloud możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie https,  autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
 4. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 24 godziny i archiwizowane w przez okres nie krótszy niż 3 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.
 5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy świadczenia Usługi FogCloud wszelkie dane Usługobiorcy usuwane są w sposób trwały i uniemożliwiający ich odtworzenie, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.6 Regulaminu.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywistych, należycie udokumentowanych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:
 1. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.),
 2. niezawinionego przez Usługodawcę braku dostępności usług serwerowych lub telekomunikacyjnych, w tym spowodowanej działaniem czynników i osób trzecich (awarie infrastruktury sieciowej, sprzętu lub oprogramowania w serwerowni, sieciach operatorów telekomunikacyjnych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu,
 3. nieprawidłowego korzystania z Usługi FogCloud albo naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Usługobiorcę lub jakiegokolwiek Użytkownika,
 4. błędnego skonfigurowania uprawnień przez Użytkownika w ramach Usługi FogCloud,
 5. wykorzystania przez nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (identyfikator użytkownika i hasło) przypisanych do Użytkownika lub Konta Administracyjnego, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, odgadnięcie hasła dostępowego itp.),
 6. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Usługodawcy,
 7. złamania (lub odgadnięcia) hasła jakiegokolwiek Użytkownika przez przez osobę trzecią lub uzyskania dostępu do skrzynki elektronicznej e-mail Użytkownika przez osobę trzecią,
 8. nienależytego zabezpieczenia sieci komputerowej lub urządzeń (stacji roboczych, laptopów urządzeń mobilnych), z których korzystają Użytkownicy Usługi FogCloud,
 9. ujawnienia jakichkolwiek danych lub informacji, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika danych dostępowych (tj. nazwy użytkownika oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby Usługa FogCloud była świadczona w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Usługodawca został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów, reputacji lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.
 2. W żadnym przypadku Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat Abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie Abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
 3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za sposób wykorzystywania Usługi FogCloud przez Użytkowników oraz za pochodzenie, treść i charakter przetwarzanych za pomocą Usługi FogCloud danych (w tym danych osobowych).

10. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Usługodawcy w formie pisemnej (listem poleconym) wysłane na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fogcity.com.pl, przy czym Usługodawca honorował będzie jedynie wiadomości elektrycznie wysłane z Autoryzowanych Adresów E-mail.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. oznaczenie Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację w tym dane kontaktowe Klienta,
 2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
 3. datę i podpis Usługobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Usługobiorcy.
 1. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 12.4 Regulaminu oraz §6 ust. 4 Umowy Powierzenia, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że w Umowie wskazano inaczej.
 3. Wypowiedzenie Umowy, która została zawarta pisemnie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usługi FogCloud w przypadku:
 1. naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu lub Umowy,
 2. braku płatności należnej Opłaty Abonamentowej, pomimo wezwania Usługobiorcy do zapłaty przez Usługodawcę (w sposób wskazany w pkt 7.9 Regulaminu) powyżej 30 dni od daty terminu płatności Opłaty Abonamentowej wskazanego na fakturze.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmiany treści Regulaminu (lub załącznika do Regulaminu), Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o dokonanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej trzydzieści dni przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie. W tym czasie Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Usługobiorca nie dokona rozwiązania Umowy przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przyjmuje się, że nowe postanowienia Regulaminu Usługobiorca zaakceptował i stają się dla niego wiążące.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinien być interpretowany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.


Załącznik nr 1 do
Regulaminu świadczenia Usługi FogCloud

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (“Umowa Powierzenia”) stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usługi FogCloud (“Regulamin”) i określa warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usługi FogCloud na rzecz Usługobiorcy będącego administratorem danych osobowych.

Terminy użyte w niniejszej Umowie Powierzenia takie jak “Umowa”, “Usługa FogCloud”, “Specyfikacja Techniczna”, “Użytkownik”, należy rozumieć zgodnie z brzmieniem nadanym im w Regulaminie.

§ 1. DEFINICJE

 1. Dane Osobowe - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgromadzone w ramach Zbiorów Danych powierzane przez Administratora Danych Przetwarzającemu, o rodzajach i kategoriach wskazanych w Specyfikacji Technicznej.
 2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1).
 3. Przetwarzający - FOG CITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-797) przy ul. Klimczaka 16 lok. 102, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości 10.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476819.
 4. Administrator Danych - Usługobiorca lub inny podmiot z nim powiązany, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. Dane administratora danych osobowych wskazane zostały w Specyfikacji Technicznej.
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych - przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. wykonywanie przez Przetwarzającego (odpowiednio osoby fizyczne zatrudnione przez Przetwarzającego) jakichkolwiek operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza tych, które wykonywane są w systemie informatycznym.
 6. Umowa Powierzenia - niniejsza umowa, stanowiąca integralną część Regulaminu świadczenia usługi FogCloud.
 7. Personel - pracownicy, członkowie organów oraz współpracownicy Przetwarzającego, którzy bezpośrednio wykonywać czynności przetwarzania wynikające z postanowień Umowy Powierzenia.
 8. Operator - podmiot wskazany w Specyfikacji Technicznej, wyspecjalizowany w zarządzaniu usługami serwerowymi, dysponujący infrastrukturą techniczną (data-center) i świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe.

§ 2. OŚWIADCZENIA STRON

 1. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych, decydującym o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych (spełniającym warunki dla uznania za "administratora" zgodnie z przepisami RODO).
 2. Strony oświadczają, że Przetwarzający jest "podmiotem przetwarzającym" w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
 3. Administrator Danych oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzającemu w ramach niniejszej Umowy Powierzenia i że powierzenie nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 4. Przetwarzający oświadcza, że posiada stosowne środki, by wykonywać swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszej Umowy Powierzeniai, w szczególności wymaganą wiedzę, doświadczenie, wyposażenie oraz zasoby.
 5. Przetwarzający oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby Przetwarzanie Danych Osobowych odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z RODO. Przetwarzający zapewnia, że środki te są cyklicznie poddawane przeglądom i uaktualniane.

§ 3. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Administrator Danych niniejszym powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych, a Przetwarzający podejmuje się Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 2. Przetwarzający Przetwarzał będzie powierzone Dane Osobowe w celu  umożliwienia Usługobiorcy dostępu i korzystania z funkcjonalności Usługi FogCloud oraz w celu zapewnienia usług Pomocy Technicznej, o której mowa w Regulaminie.
 3. Administrator powierza Przetwarzającemu Przetwarzanie Danych Osobowych osób fizycznych, których Dane Osobowe zostały wprowadzone do Usługi FogCloud przez Użytkowników Usługobiorcy oraz Dane Osobowe samych Użytkowników. Wprowadzenie Danych Osobowych do Usługi FogCloud odbywać się może za pośrednictwem interfejsu web lub API Usługi FogCloud, jeżeli Usługobiorca posiada dostęp do API Usługi FogCloud.
 4. Administrator Danych upoważnia Przetwarzającego do Przetwarzania Danych Osobowych w formie elektronicznej.
 5. Administrator może dodatkowo upoważnić Przetwarzającego do Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie innych czynności, niż te, które zostały wskazane w ust. 1 powyżej, przekazując Przetwarzającemu dodatkowe zlecenie w tym względzie drogą pisemną lub elektroniczną.

§ 4. RODZAJE I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ MIEJSCE PRZETWARZANIA

 1. Rodzaje i kategorie Danych Osobowych osób, których dane dotyczą, powierzane Przetwarzającemu przez Administratora Danych, wskazane zostały w Specyfikacji Technicznej.
 2. Przetwarzający przetwarzał będzie Dane Osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego państwa Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein) oraz państw trzecich, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

§ 5. ZOBOWIĄZANIA PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzający przy Przetwarzaniu Danych Osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych, zgodnie z art. 32 RODO, a w szczególności Przetwarzający powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania tego obowiązku, Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób Przetwarzania Danych Osobowych oraz stosowane środki bezpieczeństwa. Aktualny opis stosowanych przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych udostępniany jest na wniosek Administratora Danych drogą elektroniczną.
 2. Członkowie Personelu, przy pomocy, których Przetwarzający realizować będzie przedmiot Umowy, zobowiązani zostaną przez Przetwarzającego do zachowania w ścisłej poufności Danych Osobowych i stosowania środków ochrony ich Przetwarzania.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się nie Przetwarzać Danych Osobowych w inny sposób i dla innych celów niż wskazane w niniejszym § 3 Umowy Powierzenia.
 4. Gdy będzie to miało zastosowanie, Przetwarzający, uwzględniając charakter Przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Administratorowi Danych oraz udzielał niezbędnych informacji, w celu należytego wywiązania się przez Administratora z obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności tych określonych w Rozdziale III oraz art. 32-36 RODO.
 5. Jeżeli Przetwarzający otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do przetwarzania Danych Osobowych Administratora Danych przez Przetwarzającego lub zgodności z prawem ochrony danych osobowych, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora Danych wysyłając mu odpowiednią informację na jego adres e-mail, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia oraz w niezbędnym zakresie będzie współpracował i pomagał Administratorowi Danych w udzieleniu na nie odpowiedzi.

§ 6. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych wyraża zgodę na podpowierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania Danych Osobowych Operatorowi świadczącemu na rzecz Przetwarzającego usługi hostingowe niezbędne dla celów świadczenia Usługi FogCloud. Dane Operatora oraz miejsce przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora wskazane zostały w Specyfikacji Technicznej.
 2. Administrator Danych wyraża zgodę na podpowierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania Danych Osobowych także innym  podmiotom podprzetwarzającym (sub-procesorom), które pełnić będą rolę podwykonawców przy świadczeniu niektórych usług w ramach Usługi FogCloud, jeśli podmioty takie zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej.
 3. Przetwarzający korzystając z usług podmiotu podprzetwarzającego (sub-procesora), o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zobowiązuje się nałożyć na ten podmiot podprzetwarzający, na mocy umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, te same obowiązki ochrony danych jak te wskazane w niniejszej Umowie Powierzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia poufności, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 4. W sytuacji jeżeli zmianie ulegną dane Operatora lub innych podmiotów podprzetwarzających wskazanych w Specyfikacji Technicznej (jeśli zostały tam wskazane), w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Administratora Danych powiadomienia od Przetwarzającego o planowanej zmianie podmiotu podprzetwarzającego (sub-procesora), Administrator Danych może wnieść sprzeciw wobec zmiany, w którym wyjaśni podstawy do nieudzielenia akceptacji nowemu podmiotowi podprzetwarzającemu. Wniesienie sprzeciwu przez Administratora Danych oznacza brak zgody na dodanie lub zastąpienie takiego podmiotu w zakresie podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych przekazywanych na podstawie Umowy Powierzenia. W takim przypadku, o ile nie jest możliwe realizowanie usług wynikających Umowy, z wyłączeniem podmiotu, co do którego Administrator Danych wniósł sprzeciw, Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. AUDYT

 1. Administrator Danych może przeprowadzać audyt zgodności działań Przetwarzającego z Umową.
 2. Administrator Danych zobowiązany jest poinformować Przetwarzającego, co najmniej na 30 dni przed planowaną datą audytu.
 3. Audyt powinien być przeprowadzony w czasie godzin pracy obowiązujących w siedzibie Przetwarzającego lub innym miejscu wskazanym przez Przetwarzającego i nie powinien w nieuzasadniony sposób zakłócać normalnej działalności Przetwarzającego.
 4. Sprawozdania z Audytu stanowią dane poufne Stron.
 5. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi Administrator z wyłączeniem czasu pracy Personelu Przetwarzającego.
 6. Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, o ile takie zaistnieją.
 7. Audyt, o którym mowa w niniejszym paragrafie, powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby zabezpieczone były Dane Osobowe lub informacje poufne Przetwarzającego oraz osób trzecich, w szczególności innych podmiotów powierzających Przetwarzającemu Przetwarzanie Danych Osobowych.
 8. Strony oświadczają, że w przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej u jednej ze Stron, dotyczącej Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych w ramach nieniejszej Umowy Powierzenia, Strona będzie przekazywać drugiej Stronie w zakresie dopuszczalnym prawem niezbędne informacje i wyjaśnienia.

§ 8. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA

 1. Administrator Danych zobowiązuje się do realizowania niniejszej Umowy Powierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO, w szczególności do zamieszczania w Usłudze FogCloud danych przetwarzanych legalnie, z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą.
 2. Na Administratorze Danych ciąży obowiązek udokumentowania podstawy prawnej przetwarzania oraz źródła pochodzenia Danych Osobowych wprowadzanych do Usługi FogCloud i powierzanych do Przetwarzania Przetwarzającemu.
 3. Administrator Danych wypłenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO, wobec osób, których Dane Osobowe dotyczą.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Przetwarzający odpowiada za szkody wyrządzone Administratorowi Danych, które powstały w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przetwarzającego niniejszej Umowy Powierzenia, w szczególności niezgodnego z Umową Powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Administratora Danych, przy czym Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej.
 2. W takim samym zakresie, Przetwarzający ponosi wobec Administratora Danych odpowiedzialność za działania Personelu i osób trzecich, którym przetwarzanie Danych Osobowych podpowierzył.

§ 10. CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Niniejsza Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi FogCloud zostaje na czas trwania Umowy świadczenia Usługi FogCloud. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy świadczenia Usługi FogCloud, z jakiejkolwiek przyczyny, rozwiązaniu ulega nieniejsza Umowa Powierzenia.
 2. Wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy świadczenia Usługi FogCloud, Przetwarzający zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych i dokona ich nieodwracalnego usunięcia ze swoich rejestrów, zgodnie z postanowieniami pkt 4.6 Regulaminu świadczenia Usługi FogCloud.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia oraz ustalenia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz RODO.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Przetwarzającego.